IDFA zoekt leden voor de Raad van Toezicht

  • Nieuws
  • 3 mei 2023
  • Door de redactie

  Stichting IDFA en Stichting IDFA Bertha Fund zoeken twee nieuwe leden voor de gezamenlijke Raad van Toezicht; één lid met een digitale specialisatie en één lid met een creatieve specialisatie.

  Het International Documentary Film Festival (IDFA, 1988) is uitgegroeid tot een internationaal documentaire-instituut dat gidst, inspireert en stelling neemt. Dit instituut bestaat uit een (publieks)festival, een fonds, twee markten, een nieuwe media-, talenten- en educatief programma én een online platform. Een instituut dat zich richt op publiek, professionals en scholieren en dat selecteert op artistieke kwaliteit van documentairefilms en projecten naast urgentie en toegankelijkheid. Een instituut waar inclusie en gendergelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn en waar in alle geledingen extra aandacht is voor talentontwikkeling, nieuwe media en diversiteit. IDFA heeft een open, informele en op samenwerking gerichte cultuur. Er wordt vanuit een passie voor documentaires en vanuit maatschappelijke betrokkenheid gewerkt. Bij IDFA geloven we in de kracht van een divers team.

  Organisatie en financiën

  Stichting IDFA vormt een personele unie met Stichting IDFA Bertha Fund. IDFA kent een collegiaal bestuur dat wordt gevormd door een zakelijk directeur/bestuurder en een artistiek directeur/bestuurder, aangevuld met een adjunct-directeur die tevens directeur/bestuurder is van de Stichting IDFA Bertha Fund.

  De organisatie is gevestigd in Amsterdam en bestaat door het jaar heen uit 35 medewerkers; in het najaar uit 70 medewerkers en 600 vrijwilligers. De begroting van IDFA is op jaarbasis circa € 8 miljoen.

  Financiering bestaat uit een mix van subsidies, fondsen, sponsoren, vrienden en inkomsten uit het festival. IDFA beschikt over de ANBI status en is opgenomen in de BIS (basis infrastructuur).

  IDFA gaat verhuizen naar Vondel CS in het Vondelpark. De plannen voor de verbouwing zijn gestart. Vondel CS biedt de mogelijkheid tot een jaarronde programmering en een ontmoetingsplek voor iedereen die IDFA een warm hart toedraagt.

  IDFA heeft een actieve PVT (personeelsvertegenwoordiging).

  Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van Stichting IDFA en Stichting IDFA Bertha Fund. De RvT houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht en pakt haar rol als werkgever.

  • De RvT bestaat uit minimaal drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, een aftredend lid kan eenmaal worden herbenoemd.
  • De RvT richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen.
  • De RvT toont een zichtbare betrokkenheid bij de organisatie en haar stakeholders. Zij verzamelt op actieve wijze informatie en is transparant naar buiten toe.
  • De RvT levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de uitvoering van de missie en doelstellingen van de organisatie.
  • De RvT komt jaarlijks ten minste viermaal bijeen en overigens zo dikwijls als zij dat nuttig vindt of nodig acht.
  • IDFA nodigt de leden van de Raad van Toezicht uit actief deel te nemen aan de diverse activiteiten en het Festival.
  • IDFA werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur.
  • Conform haar eigen maatschappelijke visie en de Code Diversiteit en Inclusie wordt bij de samenstelling van de RvT de gewenste diversiteit in achtergrond, ervaring, genderidentiteit, cultuur, leeftijd in acht genomen en wordt er gestreefd naar een zo divers mogelijk team.
  • De samenstelling van de RvT is een combinatie van toezichthouders met ervaring in verschillende werkgebieden en sectoren van de samenleving.

  Algemene eisen aan de nieuwe leden van de Raad van Toezicht

  • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
  • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie, het werkveld en de ambitie van de stichtingen.
  • Beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
  • Zijn bereid zitting te nemen in commissies (strategie, audit, remuneratie) binnen de stichtingen.
  • Beschikken over een breed netwerk, zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichtingen.
  • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, de realisatie van het beleid te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichtingen te volgen en het bestuur actief en kritisch met advies bij te staan.
  • Zijn bereid en in staat de vergaderingen van de RvT bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.

  Profiel lid Raad van Toezicht - creatief

  Gezocht wordt naar een lid met een creatieve cinematografische blik. Iemand met ervaring op het gebied van film of de kunsten in het algemeen. Een kandidaat met een artistiek inhoudelijk profiel.

  Het nieuwe lid is in staat om tijd en aandacht te investeren in IDFA en is benaderbaar voor de artistiek directeur/bestuurder IDFA en de bestuurder van IBF om te sparren over het artistieke beleid.

  Het nieuwe lid heeft een goede (inter)nationale reputatie en een interessant aanvullend (inter)nationaal netwerk. Is bereid dit netwerk te ontsluiten om IDFA te introduceren bij nieuwe partners, festivals, culturele instellingen, financiers en pers.

  Bij voorkeur trekken we een nieuw lid aan met kennis van het Nederlandse culturele veld.

  We zoeken een onafhankelijk nieuw lid voor de RvT dat geen (voormalige) banden heeft met IDFA of partners van IDFA.

  Profiel lid Raad van Toezicht - digitaal

  Gezocht wordt naar een lid met kennis van en een visie op de nieuwe digitale wereld en de maatschappelijke impact daarvan. Een persoon met zicht op innovatieve technologische toepassingen, experimenten en oplossingen.

  Het nieuwe lid is te typeren als een inspirerend denker, een persoon met verbeeldingskracht en een flexibele onderzoekende geest, bijvoorbeeld actief in onderzoek en wetenschap.

  Is in staat om tijd en aandacht te investeren in IDFA en is benaderbaar voor de bestuurders om te sparren over ‘toekomstverkenningen’.

  We zoeken een onafhankelijk nieuw lid voor de RvT dat geen (voormalige) banden heeft met IDFA of partners van IDFA.

  Competenties

  • Actief en kritisch op een opbouwende manier • collegiaal en een teamspeler
  • Stevig en overtuigend
  • Open en betrokken
  • Communicatief vaardig
  • Benaderbaar, laagdrempelig

  Procedure

  Dit profiel wordt gehanteerd bij de selectie van de nieuwe leden voor de RvT. De selectiecommissie bestaat uit een delegatie van de RvT en bestuur/directie.

  De vacatures worden gepubliceerd op de site van de organisatie en op de wervingssite van culturele vacatures. Tevens zal in het netwerk actief worden geworven om kandidaten te attenderen op de vacature.

  De Raad van Toezicht nodigt kandidaten uit om te reageren op de vacatures. Elisabeth Dielesen is als extern begeleider van het proces beschikbaar voor nadere informatie, zij is bereikbaar voor vragen op nummer 06-29000231. Reacties in de vorm van een korte motivatie en een curriculum vitae graag voor 15 mei 2023 sturen naar: elisabethdielesen@gmail.com.

  Deze website maakt gebruik van cookies.

  Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt, hoe deze nog verder kan worden verbeterd en om de inhoud van online advertentie uitingen te personaliseren.

  Lees
   hier alles over ons cookiebeleid. Indien je kiest voor weigeren, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies