Algemene voorwaarden

  Deze website wordt u aangeboden door International Documentary Film Festival Amsterdam (hierna: 'IDFA'). Onderstaande Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de IDFA-website. Door het gebruik van de IDFA-website aanvaardt de bezoeker van de website (hierna: 'Gebruiker') deze voorwaarden.

  Gebruik
  De Gebruiker mag de website en de informatie, gegevens, programmatuur, diensten en overige content die IDFA en derden op de website van IDFA aanbieden (hierna gezamenlijk: 'Content') uitsluitend raadplegen en gebruiken voor informatieve doeleinden. Het is niet toegestaan de website en de Content te gebruiken op een manier die andere internetgebruikers of IDFA zou kunnen schaden of die het goede functioneren van de website of de Content zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door omzeiling van de beveiligingsmaatregelen van onderdelen van de website gebruik te maken die niet publiekelijk toegankelijk zijn.

  Juistheid en volledigheid
  Hoewel IDFA ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verschaffen, kan IDFA niet garanderen dat de Content juist en volledig is op het moment waarop de Gebruiker deze raadpleegt of dat de Content na verloop van tijd nog steeds juist en volledig is. Ook kunnen aan de Content geen rechten en plichten worden ontleend.

  IDFA is niet aansprakelijk voor (a) schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of niet-beschikbaarheid van de Content; (b) schade als gevolg van het gebruik van de Content; en /of (c) schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door IDFA of door de gebruiker aan IDFA via de IDFA-website of anderszins langs elektronische weg.

  Beschikbaarheid
  IDFA spant zich in om haar website en de Content zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van haar website en/of (delen) van de Content.

  Hyperlinks
  Hyperlinks op de IDFA-website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan IDFA. IDFA biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de Content op dergelijke websites en/of servers.

  Intellectuele eigendomsrechten
  De Intellectuele eigendomsrechten op de website en de verschillende elementen van de Content, waaronder mede begrepen de teksten, foto’s, woordmerken, beeldmerken, foto’s en de grafische vormgeving van de website, berusten bij IDFA en/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IDFA is het niet toegestaan om de Content te verveelvoudigen of openbaar te maken tenzij dat technisch noodzakelijk is om de website en de Content te kunnen raadplegen en gebruiken overeenkomstig deze voorwaarden.

  IDFA behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar haar website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de website dan de hoofdpagina (deep links) en links waarvan de internetgebruikers de IDFA-website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).

  Door u verstrekte informatie
  IDFA garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

  Gebruiker stemt ermee in dat IDFA de informatie die de Gebruiker aan IDFA stuurt vrijelijk kan gebruiken en Gebruiker staat ervoor in dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Door Gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Statement.

  IDFA behoudt zich het recht voor om de door Gebruiker aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen van de website, indien aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van IDFA.

  Aankopen
  Gekochte kaarten worden niet teruggenomen en vallen niet onder de wettelijke zichttermijn van 7 werkdagen waarbinnen een aankoop ongedaan kan worden gemaakt.

  Wijzigingen
  IDFA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de inhoud van haar website en deze Gebruiksvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk aan te passen.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de IDFA-website is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke betrekking hebben op deze voorwaarden en/of het gebruik van de IDFA-website worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

  Deze versie is bijgewerkt op 29 oktober 2021.

  Deze website maakt gebruik van cookies.

  Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt, hoe deze nog verder kan worden verbeterd en om de inhoud van online advertentie uitingen te personaliseren.

  Lees
   hier alles over ons cookiebeleid. Indien je kiest voor weigeren, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies